Begroting 2021-2024
portal

Doelenboom

HD1

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD1.1

1.1 Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd.

Meer grip krijgen op thuiszitters of 'verkapte' thuiszitters door: Creeeren van een gezamenlijke aanpak en visie, met de betrokken samenwerkingspartners.
Binnen deze visie stellen we duidelijke kaders voor het signaleren van thuiszitten en de inzet van  passende hulp ter ondersteuning van het onderwijs of ter vervanging van het onderwijs.

SD1.2

1.2 Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Er zijn geen speerpunten

SD1.3

1.3 Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

Er zijn geen speerpunten

SD1.4

1.4 Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

Er zijn geen speerpunten

SD1.5

1.5 Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

Er zijn geen speerpunten

HD2

2. Inwoners houden zo lang mogelijk regie over eigen leven en zelfstandig functioneren

SD2.1

2.1 Meer inwoners redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

Er zijn geen speerpunten

SD2.2

2.2 Meer inwoners kunnen zich financieel goed redden

Minder kinderen groeien op in armoede

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (Bron: Minimalbeleid 2019-2022, p. 12)

Uitvoeren van het  re-integratie- en participatiebeleid. Uitvoeren van het minimabeleid ter ondersteuning van de doelgroep kinderen die opgroeien in armoede. Communicatiemateriaal minimabeleid wordt herzien in lijn met het advies van de Raad van Kinderen.

SD2.3

2.3 Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere werkplek

Er zijn geen speerpunten

SD2.4

2.4 Meer mensen zijn in staat (begeleid) zelfstandig te wonen

Er zijn geen speerpunten

HD3

3. LV is een solidaire en inclusieve gemeente

SD3.1

3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

Er zijn geen speerpunten

SD3.2

3.2 Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

Er zijn geen speerpunten

SD3.3

3.3 Er is ruimte voor verschillen

Er zijn geen speerpunten

HD4

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD4.1

4.1 Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

Er zijn geen speerpunten

SD4.2

4.2 Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar juiste hulp

Er zijn geen speerpunten

SD4.3

4.3 Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

Transformatie jeugdhulp

Doorontwikkeling zorgaanbod.Doorontwikkeling Jeugdzorgplus.

De regionale inkoop 2021 geeft de mogelijkheid om lokaal maatwerkcontracten af te sluiten met de jeugdhulpaanbieders. In deze contracten worden maatwerk afspraken vastgelegd over hoe er lokaal gedifferentieerd kan worden en wat de bestedingsruimte per aanbieder is. Regionaal wordt samen met zorgaanbieders aan zogenaamde ontwikkeltafels samengewerkt aan de invulling van de transformatie.

Afbouw gesloten plaatsingen van jongeren en voorbereiding nieuwe inkoop Jeugdzorgplus.

Inwoners moeten kunnen beschikken over kwalitatieve huishoudelijke ondersteuning

De gemeenteraad heeft eerder (januari 2020) besloten ook in de toekomst vast te willen blijven houden aan resultaatgericht indiceren.
De huidige afspraken met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning worden geactualiseerd aan de hand van aanpassingen in de wet over resultaatgericht indiceren. De minister streeft ernaar dat deze wettelijke wijziging medio 2021 in werking treedt. Bij de wijziging in afspraken met aanbieders wordt ook bekeken welke kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Voorafgaand hieraan vindt afstemming plaats met de raad.

Het huidige gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid loopt in 2020 af.

De gemeente ontwikkelt een nieuw schuldhulpverleningsbeleid welke op 1 januari 2021 ingaat.

Beter Samenspel is een vernieuwde samenwerking tussen de Gecertificeerde instellingen (GI’S) en het lokale team. Deze nieuwe werkwijze zal leiden tot vroegtijdige signalering van problematiek, waarmee escalatie wordt voorkomen en inzet van lichtere hulp voldoende is en blijft. Daarnaast wordt beoogd dat minder jeugdigen opnieuw in onveilige situaties komen.

Implementateren van de methodiek Beter Samenspel in de muliti-disciplinaire teams

In samenwerking met het Rijk is aangekondigd dat de huidige visie en aanpak Jeugdzorg Plus doorontwikkeld gaat worden. Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) gaat doorontwikkeld worden naar kleinschalige woonvormen. De huidige visie op Jeugdzorg Plus wordt in 2020 vertaald naar verschillende acties.

HD5

5. De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties

SD5.1

5.1 De organisatie voldoet aan (toekomstige) eisen van de samenleving

Er zijn geen speerpunten

SD5.2

5.2 Inwoners zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

Er zijn geen speerpunten

SD5.3

5.3 Een goed functionerende democratie

Er zijn geen speerpunten

HD6.

6. Een economisch vitale gemeente

SD6.1

6.1 Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

Er zijn geen speerpunten

SD6.2

6.2 Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

Er zijn geen speerpunten

SD6.3

6.3 Goed beschermd en beleefbaar erfgoed

Er zijn geen speerpunten

HD7

7. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD7.1

7.1 Een verkeersveilige gemeente

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Het project Bereikbaar Stompwijk omvat de reconstructie van de Stompwijkseweg (in 2018 opgeleverd), de realisatie van de Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg) en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Speerpunt 2021: aanleg van de Veenpolderweg en ingebruikname. En aanbesteding van het werk Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

We leveren de Veenpoldersweg op. En kort daarna - Q4 2021 start de herinrichting van de Dr. van Noortstraat.

SD7.2

7.2 Voldoende parkeergelegenheid

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. In 2019 is met bewoners en ondernemers gesproken over mogelijke maatregelen en zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De vastgestelde maatregelen worden in 2021 en verder uitgevoerd.

We voeren het maatregelenpakket uit dat voor het Damcentrum is vastgesteld.

SD7.3

7.3 Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto & OV

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.

We voeren de vastgestelde maatregelen uit het pakket 'benutten zoals bedoeld' zoveel als mogelijk uit. Voor een aantal maatregelen kan dat pas na definitieve besluitvorming. Daarbij wordt gestart met verdere voorbereiding van een nieuw aan te leggen brug ter hoogte van Klein Plaspoelpolder en een participatietraject voor de meest optimale vorm van de in te voeren verkeersmaatregelen op de lokale bruggen.

De gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel verbeteren. Daarnaast zet de gemeente samen met partners als rijk, regio, Unibail Rodamco Westfield en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en bereikbaarheid van de Mall

-De gemeente levert inbreng ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel.
-Voltooiing Definitief Ontwerp N14, Heuvelweg en Noordsingel.
-Operationeel Verkeersmanagement rondom de Mall of The Netherlands is ingebruik.

Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd.

De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken.

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag.

We leveren een bijdrage aan de ontwerpsessies voor de snelfietsroutes, zodat alle belangen kunnen worden meegenomen.

HD8.

8. Een groene duurzame woongemeente

SD8.1

8.1 Aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen

Sociale en middeldure woningbouw stimuleren

Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% en aandeel middeldure huur-/koopwoningen van 20% per locatie als uitgangspunt

We zetten de Taskforce sociale woningbouw voort. We monitoren de voortgang en evalueren de resultaten. Daarnaast bekijken we in overleg met de corporaties naar potentiële locaties (al of niet in gemeentelijk eigendom) voor sociale en mogelijk middeldure woningbouw. We voeren daarnaast een studie uit naar mogelijke nieuwe locaties en de haalbaarheid om daar sociale woningbouw te realiseren. Te beginnen bij de tweede busienesscase sociale woningenbouw in Prinsenhof en op Fluitpolderplein.

SD8.2

8.2 Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant, dier

Er zijn geen speerpunten

SD8.3

8.3 Een gezond woon- en leefklimaat

Er zijn geen speerpunten

SD8.4

8.4 Duurzaam energiegebruik

Lokale energiestrategie uitwerken

In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitievisie.

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten voor de lokale energie strategie (LES) worden gesprekken gevoerd met alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie om tot een werkbare aanpak te komen. In 2021 wordt wordt hierover en over het vervolg met twee wijken gestart om te komen tot wijkuitvoeringsplannen.

SD8.5

8.5 Duurzaam gebruik van grondstoffen

Er zijn geen speerpunten

SD8.6

8.6 Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

Er zijn geen speerpunten

HD9.

9. Een veilige gemeente

SD9.1

9.1 Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen

Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord (Prinsenhof / Amstelwijk / Heuvelwijk)

Verbeteren en versterken van de leefbaarheid in Leidschendam-Noord. Daarbij wordt in elk geval ingezet op de  thema's:  school, werk, wonen, cultuur, bewoners en veiligheid (uitvoering unaniem aangenomen motie 484 Versterkingsprogramma De Prinsenhof).

Er wordt een versterkingsprogramma voor het gebied ingericht en gestart. Samenhang, integraliteit en coordinatie staan daarbij voorop.  Er wordt gebruik gemaakt van al bestaande projecten en samenwerkingsverbanden/partners en waar nodig worden nieuwe projecten gestart. Bewoners en maatschappelijek partners worden betrokken.

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58