Begroting 2021-2024
portal

Paragrafen

Financiering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het financieringsbeleid en de uitvoering ervan in 2021. De Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) is de basis voor de financiering en de treasurytaken. In het Treasurystatuut gemeente Leidschendam-Voorburg 2020 zijn nadere regels voor de financieringsfunctie opgenomen. Als leidraad hiervoor is gebruik gemaakt van de Handreiking Treasury van het ministerie van BZK.

In deze paragraaf wordt ingegaan op:

  1. Treasurybeleid
  2. Risico-inventarisatie en -kwantificering
  3. Financieringspositie
  4. Rentelasten en toegerekende rente
  5. Opnemen van kortlopende geldleningen
  6. Uitzetten van overtollige geldmiddelen
Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58