Begroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabellen zijn de incidentele lasten, de incidentele baten en de incidentele verrekeningen met reserves opgenomen. Het totaal hiervan zijn de incidentele baten en lasten In het hoofdstuk "Lasten en baten" is een totaaloverzicht gegeven van het begrote saldo en de opbouw daarvan in een structureel en een incidenteel deel.

Incidentele lasten

2021

2022

2023

2024

T0 Bestuur en Ondersteuning

Verkiezingen

75

77

25

0

Raadswisseling en introductie raadsleden

0

31

0

0

Innovatie en Ontwikkeling LV

1.250

1.250

0

0

Stemwijzer/opkomstbevordering

0

12

0

0

Handgeld Nieuw Beleid Programma 0

25

25

0

0

Subtotaal

1.350

1.395

25

0

T1 Veiligheid

Ouderen & Veiligheid

10

10

0

0

Subtotaal

10

10

0

0

T2 Verkeer en Vervoer

Uitvoering UVP

410

660

1.660

960

Uitvoering planmatig onderhoud wegen

475

475

475

0

Subtotaal

885

1.135

2.135

960

T3 Economie

Beleidsadvisering Evenementen RO

8

8

0

0

Digitaal ondernemersloket

5

5

0

0

Aanpak Huygenskwartier

50

50

0

0

Subtotaal

63

63

0

0

T4 Onderwijs

LOB / Schoolzwemmen

20

20

0

0

Subtotaal

20

20

0

0

T5 Sport, cultuur en recreatie

Overige kunst en cultuur

7

7

0

0

Uitvoering planmatig onderhoud groen

100

0

0

0

Incidentele groen renovatie

350

300

300

0

Werkgeverschap Combinatiefuncties

25

0

0

0

Overige sportstimulering

7

7

0

0

Subtotaal

488

313

300

0

T6 Sociaal domein

Gedwongen kader (3D)

89

0

0

0

Beleid Ooievaarspas

121

121

0

0

Stimulering vrijwilligerswerk

7

7

0

0

LHBT beleid

16

16

0

0

Dagbesteding

30

30

0

0

Kansrijke Start

4

0

0

0

Subtotaal

267

174

0

0

T7 Volksgezondheid en milieu

Onderh. groen/verharding begraafplaatsen

100

0

0

0

Uitvoering project omgekeerd inzamelen

150

0

0

0

Begraven

50

0

0

0

Onderz. en adv. geluid en lucht

20

20

10

0

Regeling Reductie Energieverbruik

85

0

0

0

Subtotaal

405

20

10

0

T8 VHROSV

Grex Rijnlandlaan - Sociaal

0

0

82

0

Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk

243

169

186

0

DVC Deelgebied 1 Algemene kosten

875

812

707

589

Voorbereid. implementatie Omgevingsrecht

250

100

0

0

DVC Deelgebied 2 planstructuren

2.120

1.879

2.384

1.396

DVC Deelgebied 4 Noord B

1.444

0

0

0

DVC Deelgebied 5 Noord C

298

1.179

0

0

Verrekening met de VOF L'dam Centrum

3.094

0

0

0

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

200

286

324

246

Klein Plaspoelpolder Vlietzone deelloc 4

256

945

1.931

611

Klein Plaspoelpolder (KPP) Over. Plankn.

0

0

0

409

DVC Deelgebied 8 Zuid B2

1.409

1.423

1.437

1.452

DVC Deelgebied 9 Zuid A1

2.693

2.720

2.747

2.774

DVC Deelgebied 10 Zuid B2

3.540

3.575

3.611

3.647

Klein Plaspoelpolder entree deelloc. 2

84

109

832

141

Klein Plaspoelpolder (KPP) deelloc. 3B

1.050

818

0

-292

Klein Plaspoelpolder Binnenpl deelloc. 5

0

0

0

71

DVC Deelgebied 7 Zuid A2

141

4.607

912

40

DVC Deelgebied 3 Noord A

559

988

3.473

0

Subtotaal

18.256

19.610

18.626

11.084

T10 Algemene Dekkingsmiddelen

Stelpost subsidiecompensatie

0

0

0

0

Stelpost toerekeningen ambtelijke uren

-18

0

0

0

Subtotaal

-18

0

0

0

T14 Overhead

Projectmanagement en Advies

72

69

103

5

Toerekening Overhead, ondersteuning org.

5

0

0

0

Invoering en beh.informatiesystemen

1.090

1.240

150

150

Maatschap. & Ruimtelijke Ontwikkeling

65

0

0

0

Subtotaal

1.232

1.309

253

155

Totaal

22.958

24.048

21.349

12.199

Incidentele baten

2021

2022

2023

2024

Algemene uitkering Gemeentefonds

30

0

0

0

DVC Deelgebied 1 Algemene kosten

875

812

707

589

DVC Deelgebied 10 Zuid B2

3.540

3.575

3.611

3.647

DVC Deelgebied 2 planstructuren

2.120

1.879

2.384

1.396

DVC Deelgebied 3 Noord A

559

988

3.473

0

DVC Deelgebied 4 Noord B

1.444

0

0

0

DVC Deelgebied 5 Noord C

298

1.179

0

0

DVC Deelgebied 7 Zuid A2

141

4.607

912

40

DVC Deelgebied 8 Zuid B2

1.409

1.423

1.437

1.452

DVC Deelgebied 9 Zuid A1

2.693

2.720

2.747

2.774

Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk

243

169

0

0

Grondexploitaties verr. voorzieningen

0

0

268

-58

Klein Plaspoelpolder (KPP) deelloc. 3B

1.050

818

0

0

Klein Plaspoelpolder entree deelloc. 2

84

109

832

137

Klein Plaspoelpolder Vlietzone deelloc 4

256

945

1.931

861

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

200

286

324

246

Reclamebelasting

4

4

0

0

Regeling Reductie Energieverbruik

85

0

0

0

Verrekening met de VOF L'dam Centrum

3.094

0

0

0

Wabo

0

1

0

0

Totaal

18.124

19.515

18.626

11.084

Incidentele verrekeningen met reserves

2021

2022

2023

2024

Stortng in de reserves

Alg. reserve vrij besteedbaar

649

2.062

0

0

Overige reserves

9.882

7.753

0

0

Bereikbaarheid Stompwijk verr.res.

0

486

0

0

Onttrekking aan reserves

Alg. reserve vrij besteedbaar

1.241

3.738

160

160

Bereikbaarheid Stompwijk verr.res.

9.580

7.753

0

0

Overige reserves

999

0

0

0

Totaal verrekeningen reserves

1.289

1.191

160

160

Totaal per saldo

-3.544

-3.342

-2.563

-955

Bedragen x € 1.000. Negatief bedrag = per saldo last

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58