Begroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Begroting naar taakvelden

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

4.268

0

-4.268

T02

Burgerzaken

4.019

1.136

-2.882

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.402

1.661

259

T04

Overhead

30.475

21

-30.454

T05

Treasury

-144

2.650

2.794

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

120.584

120.584

T08

Overige baten en lasten

-726

19

745

T09

Vennootschapsbelasting

30

0

-30

T010

Mutaties reserves

10.531

13.098

2.567

T012

Onvoorziene uitgaven

100

0

-100

T061

OZB Woningen

255

8.897

8.642

T062

OZB Niet-woningen

194

4.483

4.289

T063

Parkeerbelasting

19

212

193

T064

Belastingen overig

283

918

635

T11

Crisisbeheersing en brandweer

6.197

0

-6.197

T12

Openbare orde en veiligheid

2.570

140

-2.430

T21

Verkeer en Vervoer

9.952

770

-9.182

T22

Parkeren

473

39

-434

T23

Recreatieve havens

7

2

-6

T25

Openbaar vervoer

51

0

-51

T31

Economische ontwikkeling

565

0

-565

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

63

0

-63

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

63

80

17

T34

Economische promotie

373

190

-184

T41

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

3.868

113

-3.755

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.909

1.670

-2.239

T51

Sportbeleid en activering

947

0

-947

T52

Sportaccommodaties

5.387

2.104

-3.284

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

732

90

-642

T54

Musea

719

50

-669

T55

Cultureel erfgoed

344

0

-344

T56

Media

2.110

265

-1.844

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.388

125

-7.263

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

11.127

1.125

-10.002

T62

Wijkteams

1.747

0

-1.747

T63

Inkomensregelingen

37.194

30.680

-6.513

T64

Begeleide participatie

3.742

0

-3.742

T65

Arbeidsparticipatie

4.668

182

-4.486

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.308

5

-2.303

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

11.791

420

-11.371

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

24.727

0

-24.727

T681

Geëscaleerde zorg 18+

456

0

-456

T682

Geëscaleerde zorg 18-

2.580

0

-2.580

T71

Volksgezondheid

2.654

0

-2.654

T72

Riolering

4.110

6.589

2.479

T73

Afval

9.566

12.771

3.204

T74

Milieubeheer

2.564

85

-2.479

T75

Begraafplaatsen en crematoria

1.094

1.068

-26

T81

Ruimtelijke ordening

3.083

513

-2.570

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

17.806

17.806

0

T83

Wonen en bouwen

2.663

1.995

-668

Totaal van Taakvelden

240.305

232.555

-7.750

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58