Begroting 2021-2024
portal

Financiële Begroting

Financieel perspectief 2021 - 2024

Begrotingsuitkomsten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Vastgestelde begroting 2020  .

-4.006

-1.218

-1.277

1.223

Nota van wijziging Begroting 2020

2.009

1.578

1.185

1.268

Mutaties in 2020

-20

-20

-20

-20

Mutaties kadernota 2021 - 2024

-3.907

-5.901

-3.036

-2.828

Begrotingssaldo na kadernota 2021 - 2024

-5.923

-5.561

-3.148

-356

Exogene en autonome ontwikkelingen

-926

-926

-926

-926

Kapitaallasten

620

426

116

201

Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota

888

478

1.633

2.155

Meicirculaire / algemene uitkering

-2.408

4.008

496

-43

Subtotaal mutaties begroting 2021 - 2024

-1.826

3.986

1.318

1.386

Saldo begroting 2021 - 2024

-7.750

-1.575

-1.830

1.030

Bedragen x € 1.000

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

3.544

3.342

2.563

955

Structureel begrotingssaldo

-4.205

1.767

733

1.985

Bedragen x  € 1.000

Toelichting begrotingsmutaties

De basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 is de lopende begroting 2020-2023 en de Kaderbrief 2021-2024. Tussen het uitbrengen Kaderbrief en de Programmabegroting hebben zich een aantal exogene en autonome ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. Ook zijn de effecten van de meicirculaire in de programmabegroting verwerkt.

De ontwikkelingen zijn samengevat opgenomen in onderstaande tabel en worden vervolgens nader toegelicht.

Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota

1

Saldo Loon- en prijsontwikkelingen kadernota

888

478

1.633

2.155

Totaal Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota

888

478

1.633

2.155

Kapitaallasten

2

Correctie kapitaallasten

-5

-26

-123

-125

3

Terugdraaien journaal 17114 - Indexering Onderwijshuisvesting

0

0

0

70

4

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2024

0

0

0

62

5

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2022

0

-472

-472

-472

6

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2023

0

0

-562

-562

7

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2021

646

646

646

646

8

Onttrekking RDA

-21

279

627

582

Totaal Kapitaallasten

620

426

116

201

Exogene en autonome ontwikkelingen

9

Composteringsterrein

-30

-30

-30

-30

10

Opvoeren VPB-begroting structureel

-30

-30

-30

-30

11

Veilig Thuis

94

94

94

94

12

Ontwikkelingen Jeugd

-827

-827

-827

-827

13

WMO ontwikkelingen

-133

-133

-133

-133

Totaal Exogene en autonome ontwikkelingen

-926

-926

-926

-926

Meicirculaire / algemene uitkering

14

Effecten meicirculaire

-2.408

4.008

496

-43

Totaal Meicirculaire / algemene uitkering

-2.408

4.008

496

-43

Toelichting op tabel

Saldo loon- en prijsontwikkeling kadernota

1

Saldo Loon- en prijsontwikkelingen kadernota

De stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen die bij de kadernota zijn opgenomen worden in de begroting ingevuld. De budgetten zijn doorgelicht en waar nodig geïndexeerd.

Kapitaallasten

2

Correctie kapitaallasten

3

Terugdraaien journaal 17114 - Indexering Onderwijshuisvesting

Doel van dit journaal is het corrigeren van journaal 17114.Conform de verordening Onderwijshuisvesting worden de kredieten onderwijshuisvesting geïndexeerd op basis van de MEV bouwindex. De indexeringen zijn meegenomen in de actualisatie van het IVP, om de indexering niet twee keer plaats te laten vinden wordt journaal 17114 door middel van dit journaal teruggedraaid.

4

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2024

Rente percentage 1,2

5

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2022

Kapitaallasten begroting 2021, rente 1,2%

6

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2023

Kapitaallasten begroting 2021, rente 1,2%

7

Kapitaallasten begroting 2021, jaar 2021

Kapitaallasten berekening op basis van rente 1,2%

8

Onttrekking RDA

Dekking van diverse activa vanuit RDA op basis van kapitaallasten begroting 2021

Exogene en autonome ontwikkelingen

9

Composteringsterrein

Betreft de verwerking groenafval wat vrijkomt bij het onderhoud van het openbaar groen. In 2020 zijn de tarieven voor het afvoeren en verwerken van groenafval met 33% gestegen. Ook de totale hoeveelheid die afgevoerd moest worden in 2019 was flink hoger. De hoeveelheid zal in 2020 naar verwachting gelijk zijn aan 2019.

10

Opvoeren VPB-begroting structureel

VpB-heffing maakt als last onderdeel uit van het resultaat in de begroting en jaarrekeningOmdat de resultaten op fiscaal belaste activiteiten onderling worden verrekend en aangifte zal worden gedaan over het totale (gesaldeerde) resultaat, moet de VpB-heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de programmarekening.Met deze wijziging worden de verwachte lasten van de VPB in 2020 opgevoerd in de begroting

11

Veilig Thuis

Op basis van de conceptbegroting Veilig Thuis 2021 is in de kaderbrief 2021-2024 opgenomen dat extra geld nodig was. In de tussentijd lijkt een lobby van de centrumgemeenten en de VNG zijn vruchten te hebben  afgeworpen en is aangekondigd dat er in de septembercirculaire 2020 extra middelen aan de centrum gemeenten worden toegekend voor het takenpakket van Veilig Thuis. Daardoor kunnen extra kosten die de afgelopen jaren structureel aan de begroting zijn toegevoegd voor Veilig Thuis deels worden teruggedraaid.

12

Ontwikkelingen Jeugd

De jeugdhulpkosten waren in 2019 fors gestegen ten opzichte van 2018. Dit werkt structureel door in de gemeentelijke begroting. Positief was de stabilisatie van het aantal jeugdigen in zorg. Vooralsnog zijn wij er in deze ramingen van uit gegaan dat dit aantal stabiel zal blijven. De aanbesteding van jeugdhulp voor 2020 heeft naast het uitstel van de invoering van resultaatfinanciering geleid tot hogere tarieven. Beide ontwikkelingen zijn veroorzaakt door het verliezen van het kort geding dat aanbieders tegen de oorspronkelijke aanbesteding hadden aangespannen.

13

WMO ontwikkelingen

Woningaanpassingen (tegenvaller € 50.000)In 2021 vindt de oplevering van Het Huis plaats; een thuis voor (18) inwoners in de leeftijd van 18 tot 35 jaar met lichtere of zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen of ernstige meervoudige beperkingen (EMB). De kosten voor Het Huis (en daarmee woningaanpassingen) vallen structureel € 50.000 hoger uit dan reeds was begroot.  Huishoudelijke Ondersteuning (tegenvaller € 133.000)Tijdens de Corana crisis is de huishoudelijke ondersteuning in het merendeel van de gevallen door kunnen gaan met inachtneming van de richtlijnen en het lijkt erop alsof deze periode een gering effect heeft gehad op het gebruik ervan. Als het tweede kwartaal van 2019 wordt afgezet tegen 2020, dan stijgt het aantal dat in dat kwartaal gebruik maakten van huishoudelijke ondersteuning van 1400 huishoudens naar ruim 1650 huishoudens. Deze stijging van bijna 18% is meer dan waar rekening mee werd gehouden waardoor er een tegenvaller ontstaat van € 133.000.Eigen bijdrage Wmo (meevaller € 50.000)Door de stijging in het gebruik van Huishoudelijke ondersteuning wordt ook meer eigen bijdrage opgehaald dan waar eerder rekening mee werd gehouden. De stijging wordt geraamd op € 50.000.De hogere baten betreffen zowel een bijstelling van eerder gerapporteerde kosten, als de bijdragen vanuit de stijgende kosten die hierboven zijn genoemd.

Meicirculaire / algemene uitkering

14

Effecten meicirculaire

De gevolgen van de meicirculaire zijn overeenkomstig de raadsbrief verwerkt in de begroting.. In de raadsbrief is nader toelichting gegeven op deze mutatie. Het nadeel in 2021 en voordeel in 2022 wordt veroorzaakt door het uitstellen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Aanvankelijk zou deze wijziging intreden per 2021. Deze is nu doorgeschoven naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58