Begroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Programma Bestuur en Ondersteuning

Beheer overige gebouwen en gronden

953

821

824

824

824

824

Bestuur

2.315

2.224

1.939

1.939

1.939

1.939

Burgerzaken

2.913

4.014

3.113

3.113

3.113

3.113

Parkeerbelasting

66

17

19

19

19

19

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

6.246

7.076

5.895

5.895

5.895

5.895

Programma Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

0

1

1

1

1

1

Openbare orde en veiligheid

1.653

2.095

2.176

2.176

2.176

2.176

Totaal programma Veiligheid

1.653

2.096

2.177

2.177

2.177

2.177

Programma Verkeer en Vervoer

Openbaar vervoer

17

18

19

19

19

19

Parkeren

100

99

103

103

103

103

Recreatieve havens

0

2

2

2

2

2

Verkeer en Vervoer

2.005

1.967

2.249

2.249

2.249

2.249

Totaal programma Verkeer en Vervoer

2.122

2.085

2.373

2.373

2.373

2.373

Programma Economie

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

116

38

40

40

40

40

Economische ontwikkeling

220

298

306

306

306

306

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

97

88

36

36

36

36

Totaal programma Economie

432

424

382

382

382

382

Programma Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

840

575

588

588

588

588

Onderwijshuisvesting

332

331

319

319

319

319

Totaal programma Onderwijs

1.172

906

908

908

908

908

Programma Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

351

234

240

240

240

240

Cultuurpres.,productie&participatie

29

99

102

102

102

102

Media

17

54

82

82

82

82

Musea

46

27

28

28

28

28

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.498

2.538

2.938

2.938

2.938

2.938

Sportaccommodaties

348

369

370

370

370

370

Sportbeleid en activering

204

135

139

139

139

139

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

3.494

3.457

3.899

3.899

3.899

3.899

Programma Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

2.725

2.162

2.310

2.310

2.310

2.310

Begeleide participatie

377

273

289

289

289

289

Geëscaleerde zorg 18-

316

394

418

418

418

418

Geëscaleerde zorg 18+

0

57

61

61

61

61

Inkomensregelingen

3.566

3.763

4.021

4.021

4.021

4.021

Maatwerk dienstverlening 18-

777

894

1.025

1.025

1.025

1.025

Maatwerk dienstverlening 18+

1.103

1.326

1.297

1.297

1.297

1.297

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

434

511

515

515

515

515

Samenkracht en burgerparticipatie

1.549

1.587

2.341

2.341

2.341

2.341

Wijkteams

613

855

914

914

914

914

Totaal programma Sociaal domein

11.459

11.823

13.192

13.192

13.192

13.192

Programma Volksgezondheid en milieu

Afval

95

137

212

212

212

212

Begraafplaatsen en crematoria

186

208

245

245

245

245

Milieubeheer

681

865

851

851

851

851

Riolering

511

325

469

469

469

469

Volksgezondheid

17

54

56

56

56

56

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

1.491

1.589

1.833

1.833

1.833

1.833

Programma VHROSV

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

534

332

383

373

438

236

Ruimtelijke ordening

1.952

2.065

1.893

1.893

1.907

1.871

Wonen en bouwen

2.772

2.702

2.209

2.209

2.209

2.209

Totaal programma VHROSV

5.257

5.099

4.485

4.475

4.554

4.317

Programma Tussenrekeningen activa

Geactiveerde kosten

438

0

0

0

0

0

Totaal programma Tussenrekeningen activa

438

0

0

0

0

0

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene en overige uitkeringen

0

78

0

0

0

0

Belastingen overig

292

224

255

255

255

255

Overige baten en lasten

-79

91

0

0

0

0

OZB Niet-woningen

66

69

130

130

130

130

OZB Woningen

95

53

97

97

97

97

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

373

515

483

483

483

483

Programma Overhead

Overhead

11.251

14.311

13.769

13.555

13.460

13.460

Totaal programma Overhead

11.251

14.311

13.769

13.555

13.460

13.460

TOTAAL

45.388

49.381

49.395

49.171

49.155

48.917

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58