Begroting 2021-2024
portal

Financiële Begroting

Gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de programmabegroting 2021-2024 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2020 Gemeentefonds. In de meicirculaire wordt de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de uitkeringen uit het fonds. Deze uitkeringen vormen de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de conceptprogrammabegroting 2021-2024 in de gemeenteraad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2021-2024 geraamd op:

Uitkeringen gemeentefonds

2021

2022

2023

2024

A. Algemene uitkering

Algemene uitkering

       120.359

     121.197

     122.857

     124.188

Inkomstenmaatstaven

        -10.588

      -10.659

      -10.799

      -10.900

BTW-compensatiefonds

              440

            440

            440

            440

Suppleties

             -155

           -155

           -155

           -155

Subtotalen

       110.056

     110.823

     112.343

     113.573

B. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Breder impuls combinatiefuncties

              350

            350

            350

            350

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving

               41

             41

             41

             41

Gezond in de stad

               30

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau

               20

             20

             20

             20

Voorschoolse voorziening peuters

              115

            115

            115

            115

Armoedebestrijding kinderen

              340

            340

            340

            340

Maatschappelijke begeleiding

               50

             50

             50

             50

Inburgering

              124

            275

            303

            303

Subtotalen

           1.070

         1.191

         1.219

         1.219

C. Deelfonds sociaal domein

Participatie

           3.176

         3.027

         3.014

         2.933

Voogdij 18+

           6.291

         6.291

         2.141

         2.141

Subtotalen

           9.467

         9.318

         5.155

         5.074

D. Stelposten

Stelpost Uitkomsten onderzoek Jeugdzorg

         1.100

         1.100

         1.100

Subtotalen

         1.100

         1.100

         1.100

Totalen

       120.593

     122.432

     119.817

     120.965

Bedragen x € 1.000 

De groei van de algemene uitkering in de periode 2020-2023 wordt voor een belangrijk deel bepaald door de woningtoename. Door de toename van de WOZ- waarde loopt ook de korting via de inkomstenmaatstaf op. Het gemeentefonds wordt gecorrigeerd voor baten uit OZB, uitgaande van het landelijk gemiddelde OZB-tarief.   

Deelfonds sociaal domein:  Wijziging Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor geleverde jeugdhulp. Om de discussies over het woonplaatsbeginsel op te lossen, wordt het woonplaatsbeginsel bij de herziening van het verdeelmodel voor het sociaal domein in 2022 aangepast. Tot en met 2022 wordt de bestaande compensatieregeling via de integratie-uitkering voogdij/18+ gecontinueerd. Omdat een deel van de jeugdzorg uitgaven voogdij/18+niet langer voor rekening van gemeente Leidschendam-Voorburg zullen komen, zal ook de compensatie via de I.U. Voogdij 18+ vanaf 2023 lager uitvallen. In de raming van het gemeentefonds is hier rekening mee gehouden.  Omdat de uitgavenbudgetten jeugdhulp in gelijke omvang dalen is het effect budgettair neutraal.

Stelpost Uitkomsten Onderzoek jeugd
Het rijk heeft in de meicirculaire 2019 besloten 3 jaar incidenteel extra geld beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg.  In een gezamenlijke richtlijn heeft het rijk met de provincie bepaald dat:

  1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt.
  2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021).
  3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.

Conform deze richtlijn is de gemeentelijke begroting een inkomsten stelpost voor de jaren 2022 en verder opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58