Begroting 2021-2024
portal

Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

De paragraaf bevat het beleid ten aanzien van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Aan de orde komen het integraal beheerkwaliteitsplan (Bkp) met de onderliggende plannen en het gemeentelijk gebouwenbestand en de sportaccommodaties. Ook zijn er tabellen met de kerncijfers, de beheerplannen die reeds zijn vastgesteld of die in 2021 worden vastgesteld en een overzicht van de in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 geraamde onderhoudskosten van de kapitaalgoederen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58