Begroting 2021-2024
portal

Financiële Begroting

Investeringsplan 2021 - 2024

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2021-2024. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlagen is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2021-2024 is weergegeven in de onderstaande tabel.

Investeringsvolume

In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.

Programma

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

42

0

596

0

0

0

0

0

Veiligheid

50

0

0

0

0

0

0

0

Verkeer en Vervoer

11.700

0

1.732

0

1.090

0

1.123

0

Onderwijs

13.494

0

13.976

0

15.628

0

11.236

0

Sport, cultuur en recreatie

1.642

0

535

0

943

0

660

0

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

10.826

0

14.771

0

7.087

0

8.196

0

VHROSV

300

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

2.473

0

1.406

0

635

0

419

0

Totaal investeringsvolume

40.528

0

33.016

0

25.384

0

21.633

0

bedragen x € 1000

In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het rente-omslagpercentage is 1,2%.

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58