Begroting 2021-2024
portal

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

8.3 Wonen en bouwen

Tot dit taakveld horen gebieds- en locatieontwikkeling, woningbouw, woningverbetering en -renovatie, woonruimteverdeling en -vergunningen, de omgevingsvergunning (leges), bouwtoezicht en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij ontwikkelingen in de leefomgeving moet de gemeente steeds afwegen hoe zij de beperkte ruimte wil laten benutten om een aantrekkelijke groene en duurzame woongemeente te kunnen blijven. In de Omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe zij de gewenste en benodigde functies op het gebied van wonen, werken en vrije tijd een plek wil geven. De uitdaging voor de gemeente, en de woningmarktregio, is te sturen op een woningvoorraad met toekomstwaarde, die aansluit op de woonbehoeftes van inwoners op de lange termijn. Ook de betaalbaarheid en stijgende woonlasten vragen aandacht van alle betrokken partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/04/2020 15:53:44 met de export van 12/03/2020 12:10:58